téléchargement (52)

Algemene verkoopvoorwaarden

1. object

Deze algemene voorwaarden omschrijven de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van de diensten die door ons etablissement worden aangeboden. De contactgegevens worden vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle fasen die nodig zijn voor de reservering en de follow-up van de reservering tussen de contracterende partijen. De klant erkent dat hij deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief op ons boekingsplatform heeft gelezen en geaccepteerd. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online gemaakte reserveringen via ons boekingsplatform.

Reserveren
De klant kiest de services die op ons boekingsplatform worden aangeboden. Hij erkent de aard, bestemming en reserveringsmethoden van de beschikbare services op ons reserveringsplatform te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn reservering te maken met volledige kennis van de feiten.De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat in dit opzicht niet naar onze verantwoordelijkheid kan worden gezocht. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

Reserveringsproces
De reserveringen die door de klant zijn gemaakt, worden gemaakt via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online beschikbaar is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of het reserveringsverzoek in te vullen. De klant bevestigt de waarachtigheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten omvat de reserveringsprocedure met name het invoeren van de bankkaart in het geval van een verzoek om garantie of vooruitbetaling, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief. vóór de validatie van de reservering en, ten slotte, de validatie van de reservering door de klant.

Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van online boeking vat de ontvangstbevestiging van de boeking per e-mail het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief samen, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, de informatie met betrekking tot de service na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.

Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12 ° van de consumentenwet, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van de consumptie. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de annuleringsvoorwaarden en / of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en / of geannuleerd. De vooruitbetaalde bedragen die de aanbetaling zijn, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij de vestiging worden gemaakt, wiens telefonische contactgegevens worden vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail wordt verzonden. Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen aan een derde, gratis of tegen betaling.

Verbruik van de dienst
Elk gedrag dat in strijd is met de moraal en de openbare orde zal ertoe leiden dat de vestiging de klant vraagt de vestiging te verlaten zonder enige compensatie en of zonder enige terugbetaling als er al een betaling is gedaan. Voor inrichtingen met interne voorschriften accepteert de klant en verbindt zich ertoe deze voorschriften na te leven. In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, is het etablissement verplicht om de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder restitutie als een schikking al is bereikt. gedaan.

Aansprakelijkheid
De foto's op ons boekingsplatform zijn niet contractueel. Zelfs als er alles aan wordt gedaan om de foto's, grafische voorstellingen en de teksten die ter illustratie van de aangeboden etablissementen worden weergegeven, een zo exact mogelijk overzicht te geven van de aangeboden diensten, kunnen er afwijkingen optreden tussen het moment van boeken en de dag van boeken. consumptie van de dienst.De vestiging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitvoeren of slecht uitvoeren van de reservering in geval van overmacht, vanwege de derde partij, vanwege de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internet netwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website, externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling niet geautoriseerd door de bank van de drager. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ineffectief, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen deze laatste.

Klachten
Klachten met betrekking tot het niet of slecht presteren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit de inrichting schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.

Prijs
De prijzen met betrekking tot de reservering van de diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven.De prijzen worden bevestigd aan de klant in het bedrag inclusief belasting, in de commerciële valuta van de vestiging, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het boekingsplatform. Als de afschrijving in de vestiging wordt gedaan in een andere valuta dan die is bevestigd op de reservering, zijn de ruilkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale valuta van het etablissement, behalve de speciale bepalingen die ter plaatse worden aangegeven. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.), Eventueel vermeld op de prijspagina, dienen rechtstreeks aan de vestiging te worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het tarief dat van toepassing is op btw zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen die op de factuurdatum worden vermeld.Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd, wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen die op de factuurdatum zijn vermeld.

Betaling
De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie voor de reservering, behalve speciale voorwaarden of tarieven, per creditcard of privé-bankkaart (Visa, Mastercard, American Express, afhankelijk van de mogelijkheden die worden geboden door het boekingsplatform van het etablissement), met vermelding van direct, in het daarvoor bestemde gebied (beveiligde invoer door SSL-codering), het kaartnummer, zonder spaties tussen de nummers, evenals de geldigheidsdatum (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement presenteren met de bankkaart waarmee hij de reservering kon garanderen. De betaling wordt tijdens het verblijf bij de inrichting afgeschreven, behalve in het geval van bijzondere voorwaarden of tarieven waarbij de volledige of gedeeltelijke afschrijving van de betaling wordt gedaan bij het maken van de reservering.Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een bankkaart, zal het etablissement de klant een forfaitair bedrag in rekening brengen voor het bedrag vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement koos elloha.com/stripe.com om online betalingen met een bankpas te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. De betaalkaart kan om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout, enz. In geval van een probleem zal de klant zijn bank enerzijds moeten benaderen, de vestiging Anderzijds om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooraf betaalde bedrag, de aanbetaling, gedebiteerd op het moment van boeking.Sommige vestigingen kunnen facturen / nota's elektronisch genereren, het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het door de vestiging opgegeven internetadres.

Respect voor privacy
De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de reacties door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bedoeld voor vestigingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en met name online betalingsaanbieders). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat dergelijke communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de op elloha.com verrichte operaties onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Handvest voor klantenbescherming persoonlijke gegevens. Met name bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant worden verzonden door de stripe payment service provider.com bij de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt geïnformeerd dat deze gegevensoverdracht daarom kan worden uitgevoerd in het buitenland die niet over een adequate bescherming van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens beschikken. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com is als professional toegewijd aan de instelling om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren voor genoemde gegevensoverdrachten.

Bewijsovereenkomst
De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de reserveringsvoucher of het verzoek, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers worden bewaard in de computersystemen van elloha.com.worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die buiten de partijen valt en die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is, waardoor de opdrachtgever of de vestiging niet in staat is om de verplichtingen waarin het contract voorziet geheel of gedeeltelijk na te komen. Worden beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de rechtspraak van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan jegens de andere partij niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten draagt die daaruit voortvloeien.

Oplossing van geschillen
Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door de wet van het land van vestiging, zonder enige belemmering van de verplichte beschermende bepalingen die van toepassing zijn in het land van verblijf van de consument.

Volledigheid
Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van de door de klant gereserveerde prijs en de reserveringsvoucher of het verzoek geven uitdrukking aan alle verplichtingen van de partijen. In deze algemene voorwaarden kunnen geen algemene of specifieke voorwaarden van de klant worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in aflopende volgorde van prioriteit, de reserveringsbon of het verzoek (inclusief de speciale voorwaarden van de gereserveerde prijs) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de reserveringsvoucher en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen die op de reserveringsvoucher staan alleen van toepassing op de desbetreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en / of aangevuld.In dat geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra het op internet wordt geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene voorwaarden van internetverkoop automatisch van toepassing op alle klanten.